تحویل دائم واحد چهارم نیروگاه گازی ماهشهر از سوی کارفرما به شرکت توسعه دو ابلاغ شد.

۵ بهمن ۱۴۰۱

سومین واحد نیروگاه گازی مقیاس متوسط پروژه زاهدان و اولین ساختگاه از طرح MGT40 ابتدای بهمن 1401 با شبکه برق سراسری سنکرون شد.

۵ بهمن ۱۴۰۱

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان با تلاش و همت متخصصان گروه مپنا در پایان دی ماه 1401 به صورت دائم تحویل شد.

۴ بهمن ۱۴۰۱
صنعت برق
Scroll to Top