تحویل دائم پروژه توسعه برق و بخار دماوند

پروژه توسعه برق و بخار دماوند، در سیزدهمین روز از بهمن ماه 1398 تحویل دائم شد.

تحویل دائم پروژه توسعه برق و بخار دماوند بیشتر بخوانید »