واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان راه‌اندازی شد

واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه و با حضور (ویدئوکنفرانس) رییس جمهور و وزیر نیرو راه‌اندازی شد.