سنکرون واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان به همت متخصصان مپنا طی مرداد ماه 1402 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.