حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب – تامین دو دستگاه دکل حفاری نوع HP 2000 جهت عملیات حفاری در میادین نفتی

مشخصات پروژه

نام پروژه

حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب

کارفرما

شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ایران

مدت قرارداد

نوع قرارداد

اجارۀ دکل حفاری

وضعیت پروژه

در دست اجرا

شرح فعالیت

قرارداد حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب به منظور اجارۀ دکل‌های حفاری که در اختیارِ مپنا قرار دارد، میان “شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب” و شرکت مپنا منعقد شده است. میدان‌های نفتی که در این پروژه مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از:

ردیف نام پروژه کارفرما نام چاه حوزه فعالیت دکل وضعیت پروژه
۱ اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری سنگین خشکی به مدت یک سال شرکت ملی مدیریت اکتشاف نفت ایران سپهر ۱ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
۲ تأمین دو دستگاه دکل حفاری نوع ۲۰۰۰ HP جهت انجام حفاری در میادین نفتی مختلف و فراهم کردن خدمات فنی موردنیاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران مارون ۴۰۳ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
مارون ۴۱۰ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
کوپال ۵۶ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
آزادگان ۵۰ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
آزادگان ۷۲ خشکی نور ۱ خاتمه‌یافته
منصوری ۹۹ خشکی نور ۱ در جریان
اهواز ۴۸۶ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
اهواز ۴۸۷ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
مارون ۴۲۹ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
اهواز ۴۹۴ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
آزادگان ۵۲ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
آزادگان ۷۸ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
منصوری ۱۰۰ خشکی نور ۲ خاتمه‌یافته
منصوری ۱۰۱ خشکی نور ۲ در جریان
۳ اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری دریایی در خلیج فارس شرکت ملی نفت فلات قاره ایران نصرت ۱ دریایی MAP-Driller-1 خاتمه‌یافته
نصرت ۲ دریایی MAP-Driller-1 خاتمه‌یافته
نصرت ۳ دریایی MAP-Driller-1 خاتمه‌یافته
نصرت ۴ دریایی MAP-Driller-1 خاتمه‌یافته
سروش ۳۲ دریایی MAP-Driller-1 در جریان

ردیف

نام پروژه

کارفرما

تعداد عملیات‌های انجام شده

حوزه فعالیت

۱

خدمات سیمان‌کاری

NISOC

۱۱۷

خشکی

۲

 خدمات راندن جداری

 GPT

 ۱

خشکی

۳

خدمات راندن جداری

NISOC

۳۴

خشکی

۴

خدمات راندن جداری

OEOC

۱

خشکی

۵

خدمات راندن جداری

POGDCQ

۶

خشکی

۶

خدمات راندن جداری

SDSK

۵

دریایی

۷

خدمات مغزه‌گیری

SDSK

۲

خشکی

۸

خدمات MDST/RTTS

NISOC

۵

خشکی

۹

خدمات MDST/RTTS

APECS

۱

خشکی

۱۰

خدمات MDST/RTTS

NAFTKAV

۳

خشکی

۱۱

خدمات سیمان‌کاری

IOOC

خدمات همراه با دکل

دریایی

۱۲

خدمات راندن جداری

IOOC

خدمات همراه با دکل

دریایی

۱۳

خدمات نمودارگیری از گل حفاری

IOOC

خدمات همراه با دکل

دریایی

۱۴

جمع کل

۱۷۵

تصاویر پروژه

Scroll to Top