تحویل موقت دو واحد از توربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان توسط نیرپارس

شرکت نیرپارس با اجرای موفق تست 72 ساعت، پکیج توربوکمپرسورهای واحدهای اول و دوم ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان روی خط دهم سراسری گاز کشور، این واحدها را به شرکت ملی مهندسی و توسعه گاز ایران، تحویل موقت کرد.

تحویل موقت دو واحد از توربوکمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان توسط نیرپارس بیشتر بخوانید »