جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ذینفعان

گزارش‌های مالی

گزارش مالی و پایداری

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش مسائل مالی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می شود

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1402

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1402، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1402

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1402، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

جدول زمانبندی پرداخت سود سهامداران سال 1402

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست جدول زمانبندی پرداخت سود سهام برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1402، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

گزارش کنترل داخلی سال 1402

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش کنترل داخلی  در تاریخ 31 فروردین 1402، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

صورت‌های مالی حسابرسی شده تلفیقی سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401شرکت گروه مپنا

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تلفیقی سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401، شرکت گروه مپنا جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

جدول زمانبندی پرداخت سود سهامداران سال 1401

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست جدول زمانبندی پرداخت سود سهام برای سال مالی منتهی به 31 فروردین 1401، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

گزارش کنترل داخلی سال 1401

در راستای رعایت الزامات سازمان بورس به پیوست گزارش کنترل داخلی  در تاریخ 31 فروردین 1401، جهت استحضار سهامداران و سایر ذینفعان ارجمند ارائه می‌شود.

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا