پژوهش و فناوری

ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی

ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی
ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ، در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشی ﺧﻮد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ، دانش بنیان و ﻣﺤﻘﻘاﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ “ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ” ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ متنوعی است ﮐﻪ مشمول زمان‌بندی فصلی برای دریافت پروپوزال است و ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ است ﮐﻪ در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ شده و از طریق وب‌سایت مپنا قابلیت دسترسی خواهد داشت.
ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در راستای هریک از محورهای پژوهشی کتابچه، لازم است محققان پس از ثبت نام در پرتال دریافت پیشنهادهای پژوهشی، پیشنهاد تحقیقاتی خود را از طریق این سامانه تکمیل و ارسال نمایند.
گروه مپنا همچنین در راستای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﭙﻨﺎ و گسترش همکاری های تحقیقاتی خود، اقدام به طراحی پرتال پژوهش و فناوری مپنا نموده است. این پرتال در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
  • ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  • ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
  • اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ محققان و دانشگاه‌ها را جمع آوری نموده و متناسب با نیازهای موجود، فرصت‌های مشترکی را برای همکاری‌های پژوهشی فراهم می‌نماید. کلیه ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در این پرتال و بر اساس راهنمای مندرج در کتابچه پژوهشی ثبت نمایند. 
  • کتابچه راهنمای محورهای پژوهشی گروه مپنا
  • پرتال معاونت پژوهش و فناوری 

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

Scroll to Top