پژوهش و فناوری

ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی

ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی
ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ، در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشی ﺧﻮد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ – ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ، دانش بنیان و ﻣﺤﻘﻘاﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ “ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ” ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ متنوعی است ﮐﻪ مشمول زمان‌بندی فصلی برای دریافت پروپوزال است و ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ است ﮐﻪ در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ شده و از طریق وب‌سایت مپنا قابلیت دسترسی خواهد داشت.
ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
گروه مپنا همچنین در راستای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﭙﻨﺎ و گسترش همکاری های تحقیقاتی خود، اقدام به طراحی پرتال پژوهش و فناوری مپنا نموده است. این پرتال در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
  • ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ
  • ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  • ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
  • اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ محققان و دانشگاه‌ها را جمع آوری نموده و متناسب با نیازهای موجود، فرصت‌های مشترکی را برای همکاری‌های پژوهشی فراهم می‌نماید. کلیه ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در این پرتال و بر اساس راهنمای مندرج در کتابچه پژوهشی ثبت نمایند. 
  • کتابچه راهنمای محورهای پژوهشی گروه مپنا
  • پرتال معاونت پژوهش و فناوری 

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

اسکرول به بالا