جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پژوهش و فناوری

ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی

ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی‌

ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ، در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشی و پژوهشی، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی خود ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ  ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دانش بنیان و ﻣﺤﻘﻘاﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ رویکردهای متعددی را در دست اجرا دارد.

 

1.      اینترنشیپ:

در خصوص استفاده از توان و ظرفیت دانشجویان دانشگاه‌های تراز اول کشور و برای آشنایی آنها با محیط‌های کاری و صنعتی، فضای تحقیق و توسعه و همچنین پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های گروه مپنا با استفاده از نیرو‌های کارآمد و جوان دانشگاه‌ها، از سال 1399 طرح اینترنشیپ در معاونت پژوهش و فناوری تدارک گردیده و در حال اجرا می‌باشد. در سال 1403 نیز طرح اینترنشیپ شرکت های گروه مپنا با موضوعات و شرایط مذکور در نامه های پیوست اجرا می گردد.

1.      موضوعات اینترنشیپ (فایل ضمیمه)

2.      سوالات متداول (فایل ضمیمه)

3.      نامه ارسالی اینترنشیپ به دانشگاه 1403 (فایل ضمیمه)

 

2.      کتابچه موضوعات پژوهشی:

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی موضوعات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﭙﻨﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ است ﮐﻪ در دورهﻫﺎی فصلی ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ شده و از طریق وب‌سایت مپنا منتشر خواهد شد.ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی مندرج در کتابچه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﭙﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.گروه مپنا همچنین در راستای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﭙﻨﺎ و گسترش همکاری‌های تحقیقاتی خود، اقدام به طراحی پرتال پژوهش و فناوری مپنا نموده است. این پرتال در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ:

1.      ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ

2.      ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﺎرج از ﮔﺮوه ﻣﭙﻨﺎ

3.      ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

4.      ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ محققان و دانشگاه‌ها را گرداوری نموده و متناسب با نیازهای موجود، فرصت‌های مشترکی را برای همکاری‌های پژوهشی فراهم می‌نماید. کلیه ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را در این پرتال و بر اساس راهنمای مندرج در کتابچه پژوهشی ثبت نمایند.

تماس با مپنا

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره گروه مپنا نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

پیمایش به بالا