سنکرون واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان به همت متخصصان مپنا طی مرداد ماه 1402 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.

سنکرون واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان بیشتر بخوانید »