معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا خبر داد: واریز سود سهام‌داران به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی

معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا، با صدور نامه‌ای به ریاست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی از واریز سود سهام‌داران حقیقی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار خبر داد.

معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا خبر داد: واریز سود سهام‌داران به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی بیشتر بخوانید »