جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه برون مرزی رمیله عراق

نیروگاه سه هزار مگاواتی سیکل ترکیبی رمیله بصره بزرگترین قرارداد تاریخ صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور است که توسط مپنا در حال انجام است. این نیروگاه، ظرفیت برق کشور عراق را حدود ۲۰ درصد افزایش می دهد.
دولت عراق برای نخستین بار در تاریخ این کشور، این قرارداد را در قالب soverign guarantee تضمین کرده است.

پیمایش به بالا