تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان

تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان روز اول مرداد 1402 انجام و صورت جلسه تحویل موقت آن پنجم آذر به شرکت توسعه یک ابلاغ شد.

تحویل موقت واحد دوم نیروگاه گازی مقیاس متوسط زاهدان بیشتر بخوانید »