به بهانۀ سالروز بازدید مقام معظم رهبری از مپنا: اعتماد، عیارِ انتخاب

بازدیدهای مقامات عالی‌رتبۀ نظام از مجموعه‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی بیش از آنکه عرفی معمول و مبتنی بر پاسداشتِ مناسبت‌هایی خاص باشد، حاوی معانی و پیام‌های پیدا و پنهانِ بسیاری است. پیام‌هایی که نه فقط در روزها و هفته‌های متعاقبِ آن رویداد که در گذرِ زمانی طولانی‌تر، واجد معانی عمیق‌تر، متفاوت‌تر و حتی متمایزتری در قیاس با برداشت‌های اولیه از آن رویداد نیز خواهد بود. معانی که شاید بتوان آنها را حول این پرسش صورت‌بندی و شناسایی کرد که “معیار انتخاب یک مجموعه برای بازدید چیست؟” این پرسش زمانی اهمیتی مضاعف می‌یابد که سخن از بازدید عالی‌ترین مقام کشور که رهبری معناآفرین و معرفت‌بخش است، در میان باشد. مروری بر بازدیدهای مقام معظم رهبری و انتخاب‌های معنادار ایشان برای حضور در مجموعه‌های صنعتی و نهادهای اقتصادی و تولیدی، نکات و نشانه‌های متعددی برای تامل و تدبیر دارد.