صدور نخستین گواهی ثبت PATENT مپنا از سوی اداره ثبت اختراع آمریکا

اداره ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا، نخستین گواهی ثبت Patent را با عنوان INTENTIONALLY FREQUENCY MISTUNED TURBINE BLADES برای شرکت مپنا صادر کرد.