شرکت حفاری مپنا برندۀ مناقصۀ “فرازآوری چاه‌های نفتی” شد

شرکت حفاری مپنا از شرکت‌های زیرمجموعۀ بخش نفت و گاز گروه مپنا در مناقصۀ موسوم به “فرازآوری چاه‌های میادین نفتی دارخوین” از میان شش شرکتِ حائز شرایط، برنده اعلام شد.