بازدید وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنستان از کارخانجات گروه مپنا

وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوری ارمنستان، «لئون یولیان» که در رأس هیئتی از مقامات وزارت انرژی ارمنستان به ایران سفر کرده است، ششم مرداد، به بازدید از دو کارخانه مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) و مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) آمد.