تحویل موقت واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق

گواهی تحویل موقت (PAC) واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، در تاریخ هفتم آبان 98 امضاء شد.

تحویل موقت واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق بیشتر بخوانید »