تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به همت متخصصان مپنا در آستانه سال جدید و در روز 28 اسفند 1401 انجام شد.

تحویل دائم واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم بیشتر بخوانید »