رئیس جمهور طی بازدید از گروه صنعتی مپنا در روز کارگر: مجموعه صنعتی مپنا افتخارآفرین و مایه مباهات کشور است

رئیس جمهور طی بازدید از گروه صنعتی مپنا در روز کارگر:مجموعه صنعتی مپنا افتخارآفرین و مایه مباهات کشور است.

رئیس جمهور طی بازدید از گروه صنعتی مپنا در روز کارگر: مجموعه صنعتی مپنا افتخارآفرین و مایه مباهات کشور است بیشتر بخوانید »