گزارش فعالیت ماهانه شرکت گروه مپنا – خرداد ماه ۱۴۰۲

پیرو مقررات سازمان بورس به شرح بند 6 مکرر ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش فعالیت ماهانه شرکت گروه مپنا – خرداد ماه 1402 جهت استحضار سهامداران ارائه می‌شود. https://mapnagroup.com/wp-content/uploads/2023/06/MAPNA-Stock-Report-14020331.pdf

گزارش فعالیت ماهانه شرکت گروه مپنا – خرداد ماه ۱۴۰۲ بیشتر بخوانید »