یکپارچگی حوزه برق گروه مپنا

“حوزه برق” گروه مپنا به منظور ایجاد بستر تعامل بیش از پیش فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق در واحدهای سازمانی و با هدف یکپارچگی در کسب و کار برق ایجاد شد.

یکپارچگی حوزه برق گروه مپنا بیشتر بخوانید »