رتبۀ نخست شرکت‌های پیمانکاری از نظر میزان فروش به مپنا رسید

“شرکت مپنا” در گروه “شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران” رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داد.