جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب – تامین دو دستگاه دکل حفاری نوع HP 2000 جهت عملیات حفاری در میادین نفتی

مشخصات پروژه

نام پروژه

حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب

کارفرما

شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ایران

مدت قرارداد

نوع قرارداد

اجارۀ دکل حفاری

وضعیت پروژه

در دست اجرا

شرح فعالیت

قرارداد حفاری مناطق نفت‌خیز جنوب به منظور اجارۀ دکل‌های حفاری که در اختیارِ مپنا قرار دارد، میان “شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب” و شرکت مپنا منعقد شده است. میدان‌های نفتی که در این پروژه مورد توجه قرار داشته‌اند، عبارتند از:

ردیفنام پروژهکارفرمانام چاهحوزه فعالیتدکلوضعیت پروژه
۱اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری سنگین خشکی به مدت یک سالشرکت ملی مدیریت اکتشاف نفت ایرانسپهر ۱خشکینور ۱خاتمه‌یافته
۲تأمین دو دستگاه دکل حفاری نوع ۲۰۰۰ HP جهت انجام حفاری در میادین نفتی مختلف و فراهم کردن خدمات فنی موردنیازشرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایرانمارون ۴۰۳خشکینور ۱خاتمه‌یافته
مارون ۴۱۰خشکینور ۱خاتمه‌یافته
کوپال ۵۶خشکینور ۱خاتمه‌یافته
آزادگان ۵۰خشکینور ۱خاتمه‌یافته
آزادگان ۷۲خشکینور ۱خاتمه‌یافته
منصوری ۹۹خشکینور ۱در جریان
اهواز ۴۸۶خشکینور ۲خاتمه‌یافته
اهواز ۴۸۷خشکینور ۲خاتمه‌یافته
مارون ۴۲۹خشکینور ۲خاتمه‌یافته
اهواز ۴۹۴خشکینور ۲خاتمه‌یافته
آزادگان ۵۲خشکینور ۲خاتمه‌یافته
آزادگان ۷۸خشکینور ۲خاتمه‌یافته
منصوری ۱۰۰خشکینور ۲خاتمه‌یافته
منصوری ۱۰۱خشکینور ۲در جریان
۳اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری دریایی در خلیج فارسشرکت ملی نفت فلات قاره ایراننصرت ۱دریاییMAP-Driller-1خاتمه‌یافته
نصرت ۲دریاییMAP-Driller-1خاتمه‌یافته
نصرت ۳دریاییMAP-Driller-1خاتمه‌یافته
نصرت ۴دریاییMAP-Driller-1خاتمه‌یافته
سروش ۳۲دریاییMAP-Driller-1در جریان

ردیف

نام پروژه

کارفرما

تعداد عملیات‌های انجام شده

حوزه فعالیت

۱

خدمات سیمان‌کاری

NISOC

۱۱۷

خشکی

۲

 خدمات راندن جداری

 GPT

 ۱

خشکی

۳

خدمات راندن جداری

NISOC

۳۴

خشکی

۴

خدمات راندن جداری

OEOC

۱

خشکی

۵

خدمات راندن جداری

POGDCQ

۶

خشکی

۶

خدمات راندن جداری

SDSK

۵

دریایی

۷

خدمات مغزه‌گیری

SDSK

۲

خشکی

۸

خدمات MDST/RTTS

NISOC

۵

خشکی

۹

خدمات MDST/RTTS

APECS

۱

خشکی

۱۰

خدمات MDST/RTTS

NAFTKAV

۳

خشکی

۱۱

خدمات سیمان‌کاری

IOOC

خدمات همراه با دکل

دریایی

۱۲

خدمات راندن جداری

IOOC

خدمات همراه با دکل

دریایی

۱۳

خدمات نمودارگیری از گل حفاری

IOOC

خدمات همراه با دکل

دریایی

۱۴

جمع کل

۱۷۵

تصاویر پروژه

پیمایش به بالا